O sobie

Jestem absolwentem Instytutu Nauk Politycznych (2004) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2006). W 2008 r. uzyskałem stopień doktora nauk politycznych i społecznych Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, a w 2015 r. stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk o polityce. Studiowałem także w Belgii i w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuję na stanowisku adiunkta w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego.

W centrum moich zainteresowań badawczych leży system polityczny Unii Europejskiej (w szczególności zagadnienia dotyczące Parlamentu Europejskiego), demokracja i reprezentacja polityczna w UE, partie polityczne na poziomie europejskim, porównawcza analiza systemów politycznych oraz metodologia badań społecznych.

Jestem ekspertem i współpracownikiem Observatory on Political Patries and Representation (OPPR), będącego częścią European Union Democracy Observatory (EUDO) z siedzibą we Florencji. W roku akademickim 2011/2012 byłem stypendystą programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMSch ufundowanego przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich (CRUS). W ramach tego stypendium pracowałem w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu w Zurychu. W 2012 r. zostałem laureatem konkursu na stypendium dla młodych doktorów, w ramach programu Nowoczesny Uniwersytet.

Jestem członkiem kilku towarzystw i sieci naukowych, w tym Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych (IPSA), Council for European Studies at Columbia University (CES), European Parties Elections & Referendum Network (EPERN) oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (PTSE). Do tej pory brałem udział w kilku międzynarodowych projektach badawczych, zaś samodzielnie byłem kierownikiem dwóch dużych projektów badawczych dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego realizowanych w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (w latach 2009-2010).

Sprawuję funkcję redaktora ds. politologicznych w Yearbook of Polish European Studies (YPES). Jestem recenzentem takich renomowanych czasopism jak West European Politcs czy też Journal of Common Market Studies.

Współpracuję z instytucjami państwowymi oraz unijnymi, a także organizacjami pozarządowymi. Przygotowuję ekspertyzy i raporty dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W czasie wolnym interesuję się muzyką (zarówno jako słuchacz jak i muzyk-amator), a także uprawiam sport.